ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลัง ณ บัดนาว

การแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลัง ณ บัดนาว โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์

ในงานสายสัมพันธ์คอรบครัวขาลสุวรรณ ประจำปี 2560 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

https://youtu.be/HA5te68TrKk