ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงฟ้อนประยุกต์ สามโห่ สามซ่า

การแสดงฟ้อนประยุกต์ สามโห่ สามซ่า โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอเมือง

ในงานสายสัมพันธ์คอรบครัวขาลสุวรรณ ประจำปี 2560 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

https://youtu.be/TH5s7Oua360