ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดร้องเพลงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยขึ้นโดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้มีร่วมร่วมในการดำเนินกิจกรรม อาทิเช่น การประกวดร้องเพลงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3)

https://www.facebook.com/1628899064018589/videos/1945054132403079/

https://www.youtube.com/watch?v=yP-hRTaAvzo&feature=youtu.be

 

25 กรกฏาคม 2560