เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

 

นางนิสัน ขุมเงิน
หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา

 

 

นางสาวมยุรี   ศรีมูล

เจ้าหน้าที่ธุรการ - ประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาวสายฝน  ใจชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ - สารสนเทศ

 

นายวรากรณ์  อินต๊ะ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

 

 

 

นางสาวกิตติยา  รุ่งรัตนวิไล

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

นายสอน ระ

นักการภารโรง

นายประสงค์ ตันกุล

พนักงานขับรถ

 

นางจารุวรรณ  ยะคำป้อ
แม่บ้านแผนกอนุบาล

 

 

 

นางจุฑามาศ   จันทะนา
แม่บ้านแผนกมัธยมศึกษา