ครูพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี จิรายุ วิริยา
ครูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

นายพงศธร บุญสูง
ครูสาระสังคมศึกษา

 

 

 

 

นางสาวรำแพน บุญปัญญา
ครูสาระคณิตศาสตร์