แผนกปฐมวัย

 

นางเพ็ญนภา ญานฤกษ์
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

 

นางสาวทิพรัตน์   แก้วบุญนำ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

 


นางสุจินันท์  แผ่นทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๒

 ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑

 


นางสาวพรพรรณ คันธะวง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒

 


นางสาวพรทิพย์  เจียมศักดิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑

 

 


นางสาววรีนุช รักใฝ่ดี
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒

 

 

 

นางสาววรีนุช รักใฝ่ดี
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒