แผนกเตรียมอนุบาล

 

นางลำดวน ทองมูล
หัวหน้าแผนกเตรียมอนุบาล

 

นางสาวสุภารัตน์   ถวิลไพร

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๑

 

นางวันเพ็ญ พวงสุวรรณ
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๒/๑

นางสุมาลี   ปินไชย

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๒/๒