ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์

(History and Foundation of Khansuwan Anusorn School)

 

ข้อมูลทั่วไป  

โรงเรียนขาลสุวรณอนุสรณ์              ตั้งอยู่เลขที่   ๓๐๘ / ๒

ถนนเชียงใหม่-ลำพูน                      ตำบลวัดเกต    อำเภอ

เมืองเชียงใหม่           จังหวัดเชียงใหม่

     โทรศัพท์       ๐๕๓-๑๔๗๕๙๔ , ๐๕๓-๘๐๐๐๗๔

E-mail:        khansuwan_school@hotmail.com      

Website:     www.khansuwanschool.ac.th

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เนื้อที่  ๓  ไร่ ๑ งาน  ๒๘  ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่     เขต  ๑

_____________________________________________________

   ประวัติของโรงเรียน

        โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่มีเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง เพื่อบริการด้านการศึกษา
     โดยมุ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวระดับกลางและระดับล่างได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนที่มีอุดมการณ์ 
     และบริการด้านการศึกษาอย่างเต็มที่  โดยได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนดังนี้

 

ปี พ.. ๒๕๒๕  จัดตั้งเป็นสถานรับเลี้ยงและอบรมเด็กขาลสุวรรณ โดยคุณแม่จันทร์ดี  ขาลสุวรรณ
                            เป็นผู้ประกอบการ โดยได้รับใบอนุญาตจากประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่

 

     ปี พ.. ๒๕๓๖  จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ  ได้รับอนุญาตลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๖
                           มีนางจุรีภัทร์  ขาลสุวรรณเป็นเจ้าของผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 
                           และนางศิริพรรณ  กติกา เป็นครูใหญ่ 
                           และมีท่านศึกษาธิการอำเภอเมืองเชียงใหม่ คือ นายอุดม  สิงห์คำฟู
                           ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนและมอบใบอนุญาต

    ปี พ.. ๒๕๔๔  จัดตั้งเป็นโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ โดยขอขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่๑(ป.๓)
  และระดับช่วงชั้นที่ ๒(ป
..) ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔
  โดยมีนางจุรีภัทร์    ขาลสุวรรณ   เป็นเจ้าของผู้รับใบอนุญาต 
  แต่งตั้งนายศิวกร  ผาแก้ว เป็นผู้จัดการ
  และนางเรณู  อาศนะ เป็นครูใหญ่
ได้จัดสร้างอาคารเรียน เรือนผันดี มีขนาด ๓ ชั้น ๑ หลัง    

    ปี พ.. ๒๕๔๖  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๑) เข้าทดสอบข้อสอบระดับชาติ (NT) ของช่วงชั้นที่ ๑
  ได้รับผลสัมฤทธิ์  โดยมีคะแนนรวมเป็นที่ ๑
  และที่ ๒  ของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑   
  และสามารถติดอันดับ ๑๕๐  คน  ในคะแนนรวม  ๓  วิชา 
  (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย  ,วิทยาศาสตร์
  ทั้งหมด  ๑๕  คน  จากจำนวนนักเรียนสมัครเข้าสอบ ทั้งหมด  ๒,๖๓๕  คน จาก ๔๙  โรงเรียน

    ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้จัดสร้างอาคารเนอร์สเซอรี่  ๑  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมทั้ง ๒ ชั้น  ขนาด ๔ ห้องเรียน

    ปี พ.. ๒๕๔๙  ได้ขอขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๑ - . ) โดยได้รับอนุญาต
   ลงวันที่  ๓๑
  มีนาคม  ๒๕๔๙ และจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง
   มีขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้องเรียน  ชื่อ อาคารเรียน เผือกคำดี 

ปัจจุบันทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๔ แผนก ดังนี้

๑.    แผนกเตรียมอนุบาล  อายุ ๑   ปี  ถึง   ๓  ปี     (ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ ๑ ๒)

๒.    แผนกอนุบาล          อายุ ๓   ปี  ถึง   ๕  ปี     (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ๓)

๓.    แผนกประถมศึกษา   อายุ ๖   ปี  ถึง  ๑๑ ปี      (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖)

.    แผนกมัธยมศึกษา    อายุ ๑๒ ปี ถึง  ๑๔  ปี     (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓)

_________________________________________________________________________________

ตราสัญลักษณ์

(School symbol)

 


 

เป็นรูปเสือนั่งอุ้มเด็กไว้บนตัก 
เสือ คือ ตัวแทนของชื่อโรงเรียน  คือ  ขาลสุวรรณ  
ส่วน เสือทองที่อุ้มเด็ก นั่น คือ ตัวแทนของนักเรียนที่ดูแลกันอยู่ทุกวัน

มุ่งเน้นว่า ถึงแม้เราจะเป็นเสือ ซึ่งในความรู้สึกเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ดุร้าย
แต่เสือของ ขาลสุวรรณ จะเป็นเสือน้อยที่ใจดี มีความรัก 
ความอบอุ่นและเอื้ออาทรต่อเด็กที่น่ารักอยู่เสมอ

 

 

_________________________________________________________________________________

  

ปรัชญาของโรงเรียน

  

การศึกษาพัฒนาชีวิต   การผูกมิตรพัฒนาจิตใจ  
คุณภาพสดใส   ด้วยภูมิปัญญาคนเมือง

            เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญให้กับชีวิตและช่วยให้คนเกิดคุณภาพ  คุณธรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่ดี ให้กับมนุษย์ซึ่งคนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เมื่อเกิดความสุขก็ทำให้จิตใจแจ่มใส มองโลกในแง่ดี คิดทำแต่สิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลา

_________________________________________________________________________________

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

 

 

มารยาทดี สามัคคีกัน หมั่นศึกษา พลาสมบูรณ์

                เราเชื่อมั่นว่าการอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุข จะต้องอาศัยจริยธรรมเข้ามาสนับสนุนการมีพื้นฐานที่ดี จำเป็นต้องอาศัยความจริงเข้ามาประกอบด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความมีบุคลิกภาพที่ดี   อยู่เสมอ     ดังนั้นจะต้อง รัก สามัคคี  ใฝ่หาความรู้ รักษาสุขภาพ แล้วชีวิตจะพบแต่ความสุข

_________________________________________________________________________________

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย    
                            มารยาทดี
    มีจิตอาสา

                            มารยาทดี    หมายถึง    การไหว้   การทักทาย  สุภาพอ่อนน้อม

                            มีจิตอาสา    หมายถึง    การช่วยเหลือการงานส่วนรวม

ระดับขั้นพื้นฐาน      
                            มารยาทดี
    มีจิตอาสา

                            มารยาทดี    หมายถึง    การไหว้   การทักทาย  สุภาพอ่อนน้อม

                      มีจิตอาสา    หมายถึง   การช่วยเหลือการงานส่วนรวมทั้งในและนอกโรงเรียนด้วยความสมัครใจ

_________________________________________________________________________________

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

            คือ  โรงเรียนภูมิปัญญาคนเมือง  หมายถึง การดำรงชีวิตเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อรักษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

     _________________________________________________________________________________

 มาตรการส่งเสริม

            คือ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

     _________________________________________________________________________________

สีประจำโรงเรียน

สีเขียวสีขาว

                สีเขียว  หมายถึง  ความสดชื่น  ความร่มรื่น  เป็นสุข

                สีขาว     หมายถึง  ความสะอาด บริสุทธิ์ และมีสติ

 

    _________________________________________________________________________________

สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียน

 

สภาพทั่วไปของชุมชน

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน และลำคลองสาขาหลายสาย  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย และรับจ้าง พื้นที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก  มีประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน

 

สภาพภูมิศาสตร์โดยรอบโรงเรียน

 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ มีเขตพื้นที่บริการ ดังนี้

 

เขตตำบล มี ๕ ตำบล คือ         

            -  ตำบลหนองหอย

            -  ตำบลท่าศาลา

            -  ตำบลวัดเกต

            -  ตำบลป่าแดด

            -  ตำบลหนองป่าครั่ง

เขตชุมชน มี ๗ ตำบล คือ

            -  ชุมชนบ้านเด่น

            -  ชุมชนหนองหอย

            -  ชุมชนใจแก้ว

            -  ชุมชนการเคหะหนองหอย

            -  ชุมชนบ้านเมืองสารท

            -  ชุมชนบ้านเมืองกาย

            -  ชุมชนสันป่าเลียง

 

 เขตอำเภอใกล้เคียง มีพื้นที่ติดต่อ อำเภอ ดังนี้คือ

            -  อำเภอสารภี

            -  อำเภอสันกำแพง

            -  อำเภอดอยสะเก็ด

            -  อำเภอสันทราย

            -  อำเภอหางดง

 

  หน่วยงานราชการ ,รัฐวิสาหกิจ และกิจการเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงมีดังนี้คือ

            -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

            -  สำนักงานแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่

            -  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหนองหอย

            -  สำนักงานตำรวจภูธรภาค

            -  ค่ายมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (ค่ายกาวิละ)

            -  โรงพยาบาลราชเวช

            -  โรงแรมฮอร์ลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ดูแผนที่โรงเรียนจาก Google Map

https://goo.gl/maps/8TFRi